Česká Kniha Rekordů
+420 565 323 163

Podmínky a info

Nejvíc véček

Podmínky, pravidla a další informace o rekordu: "Nejvíc véček"

Agentura Dobrý den, s. r. o., u příležitosti oslav 30 let svobody a demokracie vyzývá veřejnost k vytvoření společného českého rekordu "Nejvíc véček".

  • Cílem rekordu je shromáždění co největšího množství různých fotografií se symbolem vítězství – "véčkem".
  • Smyslem této akce je připomenutí vzedmutí ze dnů kolem 17. listopadu 1989 a poukázání na důležitost boje za svobodu a demokracii.

Pravidla rekordu "Nejvíc véček"

Do rekordu se započítá každá fotografie, na které bude jakýmkoliv způsobem vyobrazeno gesto ruky se vztyčeným ukazovákem a prostředníkem tvořícím písmeno „V“ (může se jednat o selfie, o foto jiné osoby gestikulující „véčko“, ale také např. o foto Vašeho výtvarného díla s motivem „véčka“ – fantazii se meze nekladou) a bude:

Fotky můžete nahrávat až do 17. listopadu 2020, tímto dnem je sběr fotografií ukončen.

Do výsledku nového rekordu se budeme snažit, kromě konečného počtu fotografií, spočítat také všechna vyobrazená "véčka" na fotografiích. Lze tedy pořídit i skupinové fotografie.

Kdo může nahrát fotografii (obrázek)

Nahrát fotografii může každý, kdo se chce zapojit do společného rekordu k oslavám 30 let svobody a demokracie v České republice – „Nejvíc véček“.

Fotografie a její popis budou veřejné

Nahráním fotografie a popisku souhlasíte s jejich uveřejněním na webu www.nejvicvecek.cz, případným uveřejněním na webu www.dobryden.cz, sociálních sítích Agentury Dobrý den, s. r. o., a v České knize rekordů. Fotografie nebude v žádném z případů obsahovat identifikaci (Vaše jméno a e-mail), pokud si to nebudete výslovně přát (tzn. nevyslovíte-li na základě výzvy pořadatelů svůj souhlas).

Jméno, příjmení a e-mail budou neveřejné

Tyto údaje poskytujete pouze pro interní účely registrace rekordu do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, s. r. o., a jejich odesláním vyslovujete souhlas se zpracováním osobních údajů – www.nejvicvecek.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Na Vámi uvedený e-mail můžete být Agenturou Dobrý den, s. r. o., informováni o výsledku rekordu, případně osloveni s jednorázovou nabídkou.

Obsah fotografie

Fotku můžete nahrát v případě, že neobsahuje námět s pornografickou, rasistickou, nacistickou, komunistickou nebo s jakoukoliv jinou tématikou, která je v rozporu s platnými zákony ČR, že neobsahuje obrázky brutální, krvavé, obsahující vulgární výrazy apod.

Schvalování fotografie

Fotografie se zobrazí na www.nejvicvecek.cz ihned, schválena a započítána do rekordu bude v nejbližších dnech po nahrání na web. V případě, že fotografie nebude žádným způsobem zobrazovat gesto ruky „véčko“, nebo bude v rozporu s výše uvedenými podmínkami, bude smazána. Agentura Dobrý den, s. r. o., si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění fotografie nahrané uživatelem.

Smazání fotografie uživatelem

Pokud se rozhodnete již nahranou fotografii a s ní související údaje smazat, kontaktujte nás na e-mailu agentura@dobryden.cz – uveďte jméno a příjmení a větu ve stylu: "žádám o vymazání fotografie a mých údajů z webu www.nejvicvecek.cz".

Autorský zákon

Nahráním fotografie jste si vědom skutečnosti, že fotografie jsou autorskými díly a nelze je užít bez souhlasu autora. To se týká i fotografií uveřejněných v knihách, časopisech, kalendářích, ostatních tiskovinách a internetových stránkách, které jsou chráněny autorským zákonem.

Poskytnutím fotografie (obrázku) Agentuře Dobrý den, s. r. o., zároveň stvrzujete, že jste autorem fotografie nebo fotografii poskytujete se svolením autora a se souhlasem osob na fotografii vyobrazených. Agentura Dobrý den, s. r. o., si vyhrazuje právo fotografii nezveřejnit. Agentura Dobrý den, s. r. o., se zříká jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s autorskými právy u fotografií, u kterých nejde jasně prokázat autorství.

Nahráním fotografie uzavíráte s Agenturou Dobrý den, s.r.o., konkludentně smlouvu, na jejímž základě poskytujete Agentuře Dobrý den, s. r. o., nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít fotografii jako vaše autorské dílo všemi způsoby užití dle § 12 odst. 4 a následující zákona č. 121/2000 Sb. Nahráním fotografie poskytujete Agentuře Dobrý den, s. r. o., licenci k užití díla jako územně a množstevně neomezenou, na celou dobu trvání autorských majetkových práv k fotografii. Licenci poskytujete Agentuře Dobrý den, s. r. o., bezúplatně.